Włocławski Klub Rozwoju Osobistego  KOT
PORADY NIE TYLKO TERAPEUTYCZNE

DDA

Nie wszystkie osoby dorosłe narażone w dzieciństwie na uzależnienie swoich rodziców wymagają pomocy psychologicznej lub psychoterapii.Większość nie wykazuje w dorosłym życiu zaburzeń, a trudności osobisterozwiązuje w oparciu o własne zasoby i wsparcie osóbbliskich. Niektóre osoby, zwłaszcza w sytuacjach poważnych kryzysów życiowych, mogą potrzebować pomocy psychologicznej: interwencji,wsparcia, poradnictwa, nauczenia się określonych umiejętności. Ofertę tego typu pomocy dla DDA deklaruje ponad połowa poradni leczenia uzależnienia od alkoholu.
Dla części dorosłych wychowywanych w rodzinach alkoholowych,cierpiących z powodu znacznego nasilenia cech DDA oraz różnorodnych zaburzeń, jak: zaburzenia lękowe, zespoły symptomów nerwicowych,zaburzenia osobowości lub inne zespoły psychopatologiczne pomocna możebyć psychoterapia. Psychoterapia DDA odbywa się w różnych formach(grupowej i indywidualnej), a jej metody nie różnią się zasadniczo od metodstosowanych w innych formach psychoterapii. Odbywa się ona najczęściejwedług następującego schematu:•

Na początku terapii pacjenci dowiadują się jak funkcjonuje rodzina z problemem alkoholowym, jak reagują dzieci, w jaki sposób doświadczenia zdzieciństwa mogą się utrwalać i wpływać na dorosłe życie. Następnieanalizują własne dzieciństwo i uświadamiają sobie jak przeszłość wpłynęłana ich aktualne przekonania, reakcje emocjonalne, zachowania.• Powrót do dzieciństwa uwalnia emocje: poczucia krzywdy, bólu, winy,lęku, wstydu, żalu, gniewu.

Pacjenci ujawniając i odreagowując urazy z dzieciństwa mają szanse akceptować siebie i swoje uczucia oraz uwolnić się od przeszłości, z której wynieśli niszczące schematy poznawcze i emocjonalne. W ramach psychoterapii pacjenci analizują nie tylko koszty swojego dzieciństwa w rodzinie alkoholowej, ale również rozpoznają silne strony swojego charakteru ukształtowane przez trudne doświadczenia w przeszłości.•

W kolejnej fazie pacjenci zwracają się ku teraźniejszości. Praca terapeutyczna zmierza do tego, aby stali się oni gotowi do wzięcia odpowiedzialności za swoje dorosłe życie i zaczęli wprowadzać zmiany waktualne funkcjonowanie. Wymaga to wzmacniania poczucia własnej indywidualności, wartości, autonomii, rozwoju osobistego w zakresie różnych umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych.


Informacje o miejscach spotkań wspólnoty DDA w Polsce znajdują się na stronieinternetowej: www.dda.pl.
Kreator stron internetowych - strona bez programowania